jogszabÁlyok:

 

Az általános szóhasználatban a mentés és a betegszállítás fogalma gyakran keveredik, ezért a betegszállítás kifejezés tartalmát el kell különíteni a mentés jelentésétől.

Mentés
Betegszállítás
Betegszállításra jogosultak
Betegszállítás igénybevétele

Mentés

Egészségbiztosítási ellátás szempontjából mentésnek azokat az eseteket kell tekinteni, amikor a beteg sürgős - azonnali, vagy egy órán belüli - egészségügyi ellátására vagy az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas, legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz szállítására van szükség. Ilyen esetnek minősül például:

személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa,
ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn,
heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetek, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet,
a szülészeti esemény,
ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel,
heveny tudatzavar, (az ittasság miatt bekövetkezett tudatzavar is)
veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja.
Mentésnek minősül az orvos által rendelt azonnali, illetve sürgős (két órán belüli) betegszállítás, melyhez legalább szakápolói felügyelet kötelező, illetve a sürgősségtől függetlenül mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás is.

Mentésnek tekintjük még az életmentő orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülő szerv sürgős szállítását, sőt, az életmentést végző orvosok helyszínre szállítását is. E témához tartozónak kell tekinteni az ún. mozgóőrséget, azaz a meghatározott helyen és ideig biztosított mentési készenlétet is.

A közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó, magatehetetlen ittas személyt is a mentőszolgálat szállítja az egészségügyi szolgáltatóhoz, kijózanítás céljából.

Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi gyógyintézetbe szállítja a mentőszolgálat.

A mentés igénybevételéhez való jog a Magyar Köztársaság területén - állampolgárságra vagy egészségbiztosítási jogviszony fennállására való tekintet nélkül - mindenkit megillet.

A mentés kezdeményezése:

Az 1-7-ig számozással jelzett felsorolásban foglalt esetekben BÁRKI jogosult mentőt hívni, vagyis ezekben az esetekben a mentést nem orvos is kezdeményezheti.
A mentés kérése során a bejelentőnek közölnie kell a saját nevét, a bejelentéskor használt telefonszámát, a mentésre okot adó esemény jellegét és helyét, a betegek/sérültek számát és az észlelt tüneteket, illetve a mentésirányító által még kért további információkat is.

Ha a mentést orvos kezdeményezi, a mentés megrendelésekor közölnie kell:
a beteg nevét és tartózkodási helyét,
a mentés sürgősségét, illetve a mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás időpontját, valamint a szükséges mentőegység szintjét,
a mentést indokoló, illetve a szállítás közbeni ellátás szempontjából lényeges kórismét,
a mentéssel kapcsolatos különleges igényeket (vákuummatracban vagy inkubátorban történő szállítás, lélegeztetés szükségessége, folyamatos monitorozás igénye, egyéb),
egészségügyi intézménybe utalás esetén a célintézet nevét és a helybiztosítás megtörténtét, illetve a fogadó orvos nevét,
saját nevét és orvosi bélyegzőjének számát.
A Mentőszolgálat hívása mentés céljából akkor indokolt, ha pl.
• életveszély, vagy annak gyanúja,
• minden heveny, akut tünetekkel járó megbetegedés, illetve egészségkárosodás esetén, ha a sürgősségi orvosi szakellátás (oxyológiai ellátás) késlekedése életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vezethet,
• személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,
• csak orvosi beavatkozással csillapítható, heveny fájdalom vagy egyéb súlyos egészségkárosodásra utaló tünet esetén,
• ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el,
• szülő nő, illetve újszülött/koraszülött első egészségügyi szakellátása, illetőleg őrzött szállítása érdekében.

Életmentő orvosi eszköz, gyógyszer, munkacsoport mentés keretében való szállításának rendelése

Amennyiben az életmentő orvosi eszközhöz és gyógyszerhez való hozzájutás más módon nem biztosítható, ezek szállításának rendelésére az egészségügyi intézmény osztályvezető főorvosa vagy az ügyeletvezető jogosult.
Transzplantáció esetén az agyhalál állapotában lévő szervdonor, a kiválasztott recipiens, a szervkivételt végző munkacsoport tagja(i), a kivett, illetve beültetésre kerülő szerv, a szervbeültetést végző munkacsoport tagja(i) szállításának rendelésére a transzplantációs riadóban részt vevő egészségügyi intézmény e feladattal megbízott munkatársa jogosult.


Betegszállítás

Az ún. betegszállítás célja, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést biztosítsa abban az esetben is, ha a beteg az egészségügyi intézményt az egészségi állapota, vagy a közlekedés nehézségei miatt nem tudja elérni, de az az orvos beutalása, rendelése alapján szükséges. Abban az esetben tehát, ha a beteg az egészségügyi intézményt az egészségi állapota, vagy a közlekedés nehézségei miatt nem tudja elérni, és az orvos beutalása, rendelése alapján az ellátás szükséges, az Országos Mentőszolgálat vagy más betegszállító vállalkozás betegszállítás szolgáltatását lehet igénybe venni.

A betegszállítás az orvos beutalása alapján térítésmentes, de szükség szerint térítés ellenében bárki jogosult betegszállítást rendelni.

Ki jogosult a támogatott betegszállítás igénybevételére?

A beteg járó- vagy fekvőbeteg szakellátás igénybevételéhez, illetve egészségügyi intézményből hazaszállításhoz betegszállító igénybevételére jogosult, ha

egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és
a szállításra valamely, beutalásra jogosult orvos rendelése alapján került sor, vagy
a szállítás kúraszerű kezelés céljából történik (pl. művesekezelés, sugárterápiás kezelés, kemoterápia).
fogyatékos gyermekek esetén lehetőség van a betegszállításra akkor is, ha az intézmény a fogyatékos gyermek ellátását, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését végző, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújt továbbá mozgásszervi betegség esetén pedig a konduktív pedagógiai intézményt igénybevevő fogyatékos gyermek is jogosult a betegszállításra.
Az egészségügyi ellátás elérhetősége általában akkor biztosítható a betegszállítás igénybevételével, ha a beteg

csak speciális testhelyzetben szállítható;
betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel;
mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát;
fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe;
ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.

A betegszállítás igénybevehető a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába szállítására is, ha a gyógyintézetet azért nem tudja elhagyni, mert csak speciális testhelyzetben szállítható, vagy betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel, illetve mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát. A gyógyintézetet elhagyó beteg hazaszállítható akkor is, ha tömegközlekedési eszköz az adott időben nem áll a beteg rendelkezésére.


A betegszállítás igénybevétele

A betegszállítást kérheti:

az orvos,
az orvos megbízása alapján ápolónő és asszisztens
a beteg vagy hozzátartozója
sürgős szükség esetén az észlelő (a mentő telefonszámán, amely 104, illetve 112).
A betegszállítás rendelésénél meg kell határozni, hogy milyen kísérettel (mentőápoló, betegkísérő, kíséretet nem igénylő), mely betegszállító járművön (mentő, fekvő vagy ülőbeteg szállítás), egyénileg vagy más beteggel együtt történhet a szállítás.

Sürgős szükség esetén a betegszállítás kérhető 3 órán belül, vagy más későbbi meghatározott időpontra. A betegszállító elsősorban a sürgősebb eseteket teljesíti, ezért ha nem rendelkezik megfelelő kapacitással, erről a szállítást kérőt, illetve a beteget értesíti.

Az orvosnak, vagy saját rendelés esetén a szállítást kérő betegnek a következő adatokat kell közölni a betegszállítást végző szolgáltatóval:

beteg neve, életkora
kíséret igénye
a szállítás megtörténtének ideje
a szállítás indoklása, a szállítás körülményei
a beteg felvételének helye, és átadásának helye
a megrendelő neve, telefonszáma.
Ha a betegszállítást nem az orvos rendeli, a betegszállítást végző szervezet tájékoztatja a szállítást kérőt a várható költségekről.

A betegszállítást az Országos Mentőszolgálat vagy más, működési engedéllyel rendelkező betegszállító vállalkozás végzi. A betegszállító jármű szélvédőjén külön erre utaló jelzést kell elhelyezni.

Az ellátások igénybevételének ellenőrzése

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét 2005. július 1-jétől ellenőrzi az egészségbiztosító. Ennek keretében összesíti a beteg által társadalombiztosítási támogatással igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat. Az összesítés érdekében a személyes- és egészségügyi adataira vonatkozóan adategyeztetést is kezdeményezhet a beteggel, aki köteles ebben közreműködni.
Ha az adategyeztetés során az érintett beteg az egészségbiztosító által megállapított összesítésben szereplő valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételét vitatja, az egészségbiztosító az adott egészségügyi szolgáltatást rendelő, illetve az azt nyújtó egészségügyi szolgáltatónál rendelkezésre álló dokumentációt is ellenőrzi.

Intézmény

Országos Mentőszolgálat
Egészségbiztosítási Felügyelet